شنبه 18 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

معرفی رییس اداره دفترداری

نام و نام خانوادگی: مهران رباطی

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

 

 

شرح فعالیتها:

- تهیه تراز آزمایشی ماهیانه و ارسال آن به سازمان مرکزی

- ثبت دفاتر قانونی دانشگاه(روزنامه و کل)

- تهیه صورتهای مغایرت کلیه حسابهای بانکی دانشگاه و رفع آن

- پیگیری وضعیت بدهی و بستانکاری افراد مامور و نیز اقدام در تسویه حسابهای بدهکاران-بستانکاران-اسناد دریافتی و حسابهای فی مابین