پنجشنبه 27 دى 1397
 انتخاب وب سایت

موضوع : اطلاعیه بیمه در خصوص استراحت های پزشکی

به قرار مسموع ضوابط بیمه در خصوص استراحت های پزشکی به شرح اطلاعیه ذیل می باشد.