پنجشنبه 10 مهر 1399
 انتخاب وب سایت

موضوع : اطلاعیه بیمه در خصوص استراحت های پزشکی

به قرار مسموع ضوابط بیمه در خصوص استراحت های پزشکی به شرح اطلاعیه ذیل می باشد.